Equilibris | Daňové poradenství

Činnosti

 1. Poskytování daňového poradenství ve věcech daní a poplatků, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí na území ČR.
  Daňové poradenství se týká ( zejména nikoliv však výlučně ) :
  1. daně z příjmů právnických osob včetně sestavení a podání daňového přiznání;
  2. daně z přidané hodnoty;
  3. daně z nemovité věci;
  4. daně z převodu nemovité věci;
  5. daně silniční;
  6. účetnictví Klienta.
 2. Zastupování a provádění právních úkonů jménem Klienta ve věcech daní před správcem daně ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.
 3. Daňový poradce je oprávněn poskytovat služby, když je ode dne 01.09.2017 evidován v seznamu právnických osob vedeném Komorou daňových poradců České republiky.
 4. Daňové poradenství probíhá formou osobních, telefonických nebo vzdálených konzultací, porad a jednání Daňového poradce, jeho pověřených zástupců nebo odborných zaměstnanců s Klientem, pověřenými zástupci Klienta nebo určenými osobami Klientem.
 5. Součástí daňového poradenství bude též jednání Daňového poradce se třetími osobami, zejména se správci daně a jinými orgány veřejné moci.

Principy

 1. Daňový poradce vždy postupuje s odbornou péčí a chrání zájmy Klienta.
 2. Daňový poradce je oprávněn se seznamovat se všemi skutečnostmi potřebnými k dosažení předmětu daňového poradenství.
 3. Daňový poradce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním daňového poradenství o osobě Klienta. V případě vzniku škody může informovat Daňový poradce o skutečnostech souvisejících s touto škodou pojišťovnu, u které je povinně pojištěn, popřípadě orgány Komory daňových poradců či svého právního zástupce pro případ soudního projednávání.
 4. Daňový poradce při poskytování daňového poradenství upozorní Klienta na zřejmou nevhodnost jeho příkazu, o kterém se prokazatelně dozví a který by mohl mít za následek vznik škody. Daňový poradce neodpovídá za škodu vzniklou provedením nevhodného příkazu v případě, že Klient na jeho splnění trvá i přes upozornění Daňového poradce.
 5. Daňový poradce má právo odmítnout poskytnutí takových služeb, které by vedly к porušení právních nebo etických předpisů.
 6. Daňový poradce má povinnost informovat Klienta o výsledku činnosti v rámci daňového poradenství, a to zejména formou zpracovaných daňových přiznání, vyjádřeními, zprávami, analýzami, doporučeními apod.

Vymezení odpovědnosti

 1. Daňový poradce odpovídá Klientovi za škodu, která mu vznikne zaviněním Daňového poradce v souvislosti s plněním této Smlouvy. Za škodu se považuje především penále podle ust. § 251 zákona č. 280/2009, daňový řád v platném znění.
 2. Daňový poradce neodpovídá za škody, které by Klientovi vznikly v souvislosti s poskytnutím neúplných nebo nepravdivých informací, dokladů a písemností nezbytných pro plnění předmětu Smlouvy.
 3. Klient sám nese škodu, která mu vznikne zatajením, nesprávností nebo neúplností dokladů a písemností, které daňovému poradci předal a informací, které sdělil. Klient sám nese škodu i v tom případě, kdy sice doklady Daňovému poradci předal, ale opožděně.

Kontakt

Pište, telefonujte, ptejte se

Kontaktní osoby za strany Daňového poradce pro případ daňového poradenství jsou určeny :
 • Ing. Světlana Komorová
 • +420 602 264 279
 • komorova@equilibris.cz
Kontaktní osoby za strany Daňového poradce pro případ finančního a krizového poradenství jsou určeny :
 • Ing. Jaroslav Komora, CSc.
 • +420 602 248 248
 • komora@veragloria.cz